top of page

회사 연혁

2016년    01월    대하산업기계주식회사 설립 ( 인천 서구 도곡로 116(대곡동)

 

                 04월    ISO 9001 인증

2017년    12월    공장 이전 (인천광역시 서구 설원로 94)

2021년      9월    공장 이전 (인천광역시 서구 봉수대로 1568번길 63-20)

bottom of page